Przetargi.pl
I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin

Gmina Babimost ogłasza przetarg

 • Adres: 66-110 Babimost, ul. Rynek 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babimost
  ul. Rynek 3
  66-110 Babimost, woj. lubuskie
  REGON: 970770563
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin polegający na przebudowie i rozbudowie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z budową systemu nawadniania boisk sportowych tj. płyty głównej oraz płyty treningowej oraz budową parkingu dla samochodów osobowych na terenie kompleksu sportowego w Kolesinie na terenie działki nr ewid. 82/1, obręb ewidencyjny Kolesin, gmina Babimost, w ramach zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia - PGR.Zamawiający posiada projekt robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych projektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla podlewania boiska sportowego na działce nr 82/1 w Kolesinie, gmina Babimost, woj. lubuskie, zatwierdzony Decyzją Starosty Zielonogórskiego z dnia 05.09.2022 r. znak sprawy: OŚ.6530.7.2022Zakres robót budowlanych:Założonym sposobem użytkowania jest funkcjonowanie ogólnodostępnego piłkarskiego obiektu sportowego dla społeczności lokalnej. Obiekt wraz z pozostałymi urządzeniami będzie stanowić uporządkowane i zorganizowane zaplecze dla miejscowości Kolesin.Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa i rozbudowa istniejącej płyty boiska z wydzieleniem płyty głównej i boiska treningowego. Przebudowa płyty boiska polegać będzie na jej rekultywacji, uprawie i ponownym obsianiu trawą. Wykonane zostanie nawadnianie boiska, co wpłynie na poprawę jakości oraz walorów estetycznych płyty boiska. Projektuje się parking dla użytkowników obiektu usytuowany bezpośrednio przy wjeździe w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szatni. Parking będzie na 20 miejsc postojowych, a także zostaną wydzielone 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca postojowe z płyt ażurowych zasypanych grysem, dojazdy do miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej.Charakterystyczne parametry:• Boiska:- wymiary płyty boiska głównego: 105 x 68 [m],- wymiary boiska treningowego: 62 x 30 [m],- powierzchnia zabudowy boisk: 9000 m2; • Parking- wymiary i liczba miejsc postojowych: 5 x 2,50 [m], 20 szt.,- wymiary i liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 5 x 3,60 [m], 4 szt.,- powierzchnia miejsc postojowych: 322 m2,- powierzchnia dojazdów do miejsc postojowych: 395 m2.Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego:- piłkochwyty dla każdego z boisk, każdy piłkochwyt o wysokości 6m i długości odpowiednio: 2 x 39,30m dla boiska głównego oraz 2 x 30m dla boiska treningowego,- ogrodzenie systemowe panelowe z bramą przejazdową oraz furtką w ogrodzeniu,- studnia obudowana wraz z pompą i pełnym wyposażeniem dla potrzeb nawadniania boisk (wg załączonej dokumentacji projektu robót geologicznych, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego),- bramki do piłki nożnej w komplecie z tulejami i haczykami do zawieszenia siatki oraz siatkami na bramki, liczba kompletów: 4 szt.,- rekultywacja boiska głównego oraz boiska treningowego,- nawadnianie boisk (boisko główne: 12 zraszaczy sektorowych i 8 zraszaczy pełnoobrotowych,; boisko treningowe: 12 zraszaczy sektorowych i 3 zraszacze pełnoobrotowe).Zalecane jest wykonanie nawadniania wraz z przygotowaniem podłoża i obsianiem boisk trawą w bieżącym roku kalendarzowym. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, obsianie trawą należy bezwzględnie wykonać do dnia 31.03.2023 r.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pielęgnację trawy na płycie boisk w okresie od zasiewu do końca trwania terminu umowy. Ponadto Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi szkolenie osób obsługujących boisko w zakresie pielęgnacji nawierzchni trawiastych płyt boisk piłkarskich.Pozostałe zagospodarowanie terenu – dojścia i dojazdy z kostki betonowej oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych zasypanych grysem. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.Zakres robót geologicznych obejmuje:- wykonanie 1 otworu do głębokości 45,0 m p.p.t w Ø 406 i 357 mm z zabudowaniem kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 225/250 mm, - wykonanie studni obudowanej wraz z pompą i pełnym wyposażeniem dla potrzeb nawadniania boisk,- wykonanie próbnego pompowania (pompowanie oczyszczające wykonanego otworu w czasie 24 godzin i pompowanie pomiarowe otworu wykonanego trzema wydajnościami przez 24 godzin każda, z możliwością skrócenia do 16 godzin),- pobranie próby wody i poddanie jej badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym w zakresie podanym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,- prace geodezyjne dla wytyczenia lokalizacji wiercenia w terenie i określenia współrzędnych i rzędnej terenu w miejscu wiercenia w układzie państwowym,- opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń.Roboty geologiczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową robót geologicznych.W przypadku braku wody na wskazanej głębokości w projekcie robót geologicznych, należy otwór pogłębić do głębokości na jakiej dostępna będzie woda w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nawadniania boisk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45236119-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: Nr rachunku: 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 z adnotacją: „wadium – I etap modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Kolesin”.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem miniPortalu.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.4 ppkt 2 - 4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:- zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego, dla którego zostało zainstalowanych min. 10 zraszaczy sektorowych i min. 5 zraszaczy pełnoobrotowych. Należy również podać wartości zamówień, datę i miejsce wykonania oraz nazwę podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, a także załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną