Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach

SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Sportowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Sportowa 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  REGON: 081017397
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sosirslubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach do punktów poboru energii elektrycznej,zwanych dalej ppe.2. Szczegółowy zakres zamówienia (wykaz punktów poboru energii elektrycznej) określony został w załączniku nr 4 do SWZ.3. Przewidywana do odbioru ilość energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: 227,20 MWh. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej jest wartością szacunkową na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej, względem ilości określonej powyżej, spowodowanej zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego powyżej nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania planów zaopatrzenia dobowo-godzinowego oraz zgłaszania grafików handlowych na energię.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.5. Wymagania jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.6. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiających, po cenach ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego za usługi dystrybucyjne.7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie między innymi:1) zgłoszenie w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,2) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,3) złożenia w imieniu Zamawiającego wymaganego przez OSD oświadczenia (wniosku) skutkującego zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w przypadku punktów poboru energii elektrycznej, dla których obecnie obowiązują umowy kompleksowe (zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy), lub gdy w trakcie trwania Umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy/Odbiorcy wymagające zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do wykonania czynności, o których mowa w ust 5. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa, które przedłoży Zamawiającemu do podpisu.9. Koszty wynikające z czynności wymienionych w punktach od 7-8, muszą być uwzględnione w zagregowanej cenie jednostkowej.10. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną.11. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna.12. W załączniku nr 4 do SWZ wskazano parametry dystrybucyjne, które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy (tj. grupa taryfowa/moc umowna) w obrębie grup taryfowych wskazanych i wycenionych w formularzu cenowym wchodzącym w skład formularza oferty.13. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ww. pkt. 12, dotyczących zmiany grupy taryfowej po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD, następować będzie na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Zmiana wymaga zmiany Umowy, w formie aneksu do Umowy.14. Zamawiający przewiduje minimalne zrealizowanie zakupu w wysokości co najmniej 60% szacowanej ilości energii elektrycznej określonej w pkt 3 SWZ. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w 3 SWZ nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie. W takim przypadku wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas zrealizowaną część zamówienia.15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, do punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 4 do SWZ.UWAGA! Podana w ofercie Wykonawcy cena musi obejmować wszystkie koszty związane realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku akcyzowego i VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach