Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

GMINA BRODY ogłasza przetarg

 • Adres: 68-343 Brody, ul. Rynek 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 371 21 55
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRODY
  ul. Rynek 2
  68-343 Brody, woj. lubuskie
  tel. 68 371 21 55
  REGON: 970770570
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na wykonaniu (budowa) robót budowlanych dot. zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody”.Zakres:a) Modernizacja i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy w celu ograniczenia strat wody poprzez wymianę przyłączy, uregulowaniem gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci opartego o technologie IoT oraz AI w sieciach wodociągowych. b) Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biecz polegającej na: a. Oceny stanu technicznego stacji uzdatniania wody,b. Wymianie złoża filtracyjnego,c. Wymiana zaworów filtra,d. Dokonanie remontu zbiorników,e. Renowacja dwóch studni,f. Wymiana zaworów zwrotnych,g. Wymiana pomp.c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze Gmina Brody szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZCzęścią składową OPZ jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat wraz z załącznikami – załącznikiem nr 1 (dostawa i uruchomienie oprogramowania systemu Gis) oraz załącznikiem nr 2 (dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu bilingowego).Lokalizacja inwestycji: miejscowości Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło oraz Wierzchno, powiat żarski, woj. Lubuskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach