Przetargi.pl
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ogłasza przetarg

 • Adres: 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2874014, 2874082 , fax. 61 2874014, 2874082
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
  ul. Poznańska 14
  63-040 Nowe Miasto nad Wartą, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2874014, 2874082, fax. 61 2874014, 2874082
  REGON: 63125820100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-nowe-miasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1) usunięcie 43 szt. drzew i 15 m2 krzewów, posegregowanie pozyskanego z wycinki drewna, pocięcie drewna na odcinki o długości 40 cm z pozostawieniem drewna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, karczowanie drzew z zasypaniem dołów ziemią, wywóz karpin i gałęzi na wysypisko, 2) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów polegające m.in. na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, korygujących i prześwietlających w celu korekty wad budowy korony drzew i krzewów, na usunięciu suchych, chorych i połamanych gałęzi oraz na ścięciu pni, 3) nasadzenie 61 szt. drzew liściastych, 4) renowację parkowych alei gruntowych przez wyrównanie i uzupełnienie mieszanką piaszczysto-gliniastą 296,4 m3 wraz z obrzeżami, 5) odtworzenie i renowację historycznych alei gruntowych przez usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mieszanką piaszczysto-gliniastą 1 606 m2 wraz z obrzeżami, 6) nasadzenia 957 szt. krzewów, 7) nasadzenia 740 szt. bylin, 8) wykonanie trawnika na powierzchni 3,04 ha
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamówień publicznych — wg wzoru stanowiącego złącznik 3.2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - o treści zgodnej z załączonym wzorem do SIWZ, 2) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na te zasoby, 3) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony wg wszystkich pozycji przedmiaru, 5) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach