Przetargi.pl
RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BOISKA NR 2 – MOSIR W PABIANICACH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Stefana "Grota" Roweckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 212 10 57 , fax. 0-42 212 10 54
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 0-42 212 10 57, fax. 0-42 212 10 54
  REGON: 33045300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mosir.pabianice.pl/index_2.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BOISKA NR 2 – MOSIR W PABIANICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi renowacji istniejącego boiska sportowego nr 2, które jest zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Kody CPV: 3.1. Główny – 45.23.61.19-7 - Naprawa boisk sportowych 3.2. Dodatkowe: 45.23.61.10-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 4. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania etapowego (częściowego). Zapłata nastąpi jednorazowo na podstawie wystawionej faktury przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45236119-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 6.1. a) – b) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V ust. 5.5 pkt. 1) SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach