Przetargi.pl
Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-857 Łódź, Irysowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Irysowa 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania należy wykonać: a) Roboty drogowe obejmujące: Przebudowę nawierzchni drogi krajowej na odcinku przejścia przez Łęczycę od km 311+617 do km 314+835; Budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym; Korekty łuków oraz istniejących skrzyżowań, Przebudowę oraz budowę nowych odcinków chodników. Budowę drogi dla rowerów (szerokość 2,50 m) Zjazdy do posesji, b) Przebudowę/remont obiektów inżynierskich obejmującą; Przepust dwuotworowy z prefabrykatów betonowych w km 311+622,– do rozbiórki, proj. nowy obiekt Przepust żelbetowy monolityczny w km 312+213,50 – do remontu. c) Budowę ekranów akustycznych obejmującą; Wykonanie ekranów akustycznych pochłaniających z paneli aluminiowych Numer ekranu Lokalizacja Długość ekranu [m| Strona drogi Wysokość ekranu |m] od km do km l 313+560 313+640 90 prawa 6,0 2 313+633 313+659 26 prawa 6,0 3 313+649 313+740 91 prawa 6.0 4 313+729 313+756 27 prawa 6.0 d) Budowę kanalizacji deszczowej oraz wodociągu (wpusty uliczne, przykanaliki, kolektor) na odcinku drogi o przekroju ulicznym obejmującą: Odcinek północny od ul. Ogrodowej, km 312+600 do km 313+446,5 – wylot do cieku Czartówka - budowa nowego kolektora o średnicach 300÷600 mm Odcinek środkowy od wylotu do cieku Czartówka w km 313+446,5 do km 314+270 z wykorzystaniem istniejącego kolektora 400÷1200 mm Odcinek południowy od km 314+300 poprzez wylot w km 314+610 do km 314+785 z wykorzystaniem istniejącego kolektora e) Budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe w tym: Zespołów osadnik/separator na zakończeniach kolektorów w km 313+446,5 do cieku Czartówka i km 314+610 do rowu (działka nr 843) pomiędzy posesjami Ozorkowskie Przedmieście 69 i 71 f) Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100, Dn 125, SDR 17,6 g) Rozbudowę oświetlenia ulicznego obejmującą: Oświetlenie ronda północnego w km 312+107, Oświetlenie ronda południowego w km 314+785, Budowa brakującego odcinka oświetlenia od km ~314+550 do km 314+785 h) Przebudowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Belwederska, i) Usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną w tym; Przełożenie gazociągu,, Przełożenie wodociągu, Kabli i kanalizacji teletechnicznych, Kabli i słupów energetycznych, Zaworów i urządzeń wodociągowych. Planowane przedsięwzięcie istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poruszającym się po drodze krajowej numer 91 oraz zmniejszy prawdopodobieństwo powstania kolizji, wynikające z czynników generujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno kołowego jak i pieszego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 550 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego /O Łódź, Nr 46 1130 1163 0014 7106 0790 0004 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: a) Oświadczenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca o braku istnienia podstaw do wykluczenia, c) Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty określające: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; jeżeli zakres wymaganych informacji nie wynika z Zobowiązań; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach