Przetargi.pl
Renowacja elewacji wraz z wymianą części oryginalnej stolarki okiennej budynku XIX w. gospody, obecnie Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym

Gmina Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 474 100 , fax. 746 474 103
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodzko
  ul. Okrzei
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 746 474 100, fax. 746 474 103
  REGON: 89071796400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja elewacji wraz z wymianą części oryginalnej stolarki okiennej budynku XIX w. gospody, obecnie Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z renowacją elewacji wraz z wymianą części oryginalnej stolarki okiennej budynku XIX w. gospody, obecnie Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym. 1.1 Zakres robót. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: oczyszczenie istniejącej elewacji, remont elewacji, rekonstrukcję detali elewacyjnych, demontaż istniejącej stolarki na I piętrze, klatce schodowej i poddaszu, montaż nowej stolarki. uporządkowanie terenu budowy wraz z terenem przyległym. 1.2. Informacje uzupełniające: 1) Budynek Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/6037 decyzją z dnia 13.01.2017 r 2) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę wyroby lub produkty mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne, itp.). 3) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne obejmują zakres całej modernizacji Domu Ludowego. Przy prowadzeniu robót należy wykorzystać część dokumentacji obejmującą zakresem przedmiot zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ b) Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, c) STWiOR stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, d) Przedmiar stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł słownie: (dwa tysiące zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ (kosztorys ma dla Zamawiającego charakter pomocniczy przy realizacji i rozliczeniu zadania).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach