Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3085D w m. Kaczowice”

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Kamienna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 921 278 , fax. 717 351 124
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
  ul. Kamienna 3
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 713 921 278, fax. 717 351 124
  REGON: 20820957000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085D w m. Kaczowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inżynieryjnych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3085D od km 1+616 do km 1+945, w miejscowości Kaczowice, w zakresie wykonania nowej jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy, a także poboczy oraz zjazdów do posesji. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) konstrukcji podbudowy drogi na poszerzeniach; 2) nawierzchni jezdni na istniejącej; 3) poboczy; 4) zjazdów na posesje; 5) odwodnienia poprzez spadki podłużne i poprzeczne oraz prefabrykowany ciek betonowy do przyległego terenu w granicach nowego pasa drogowego. Powierzchnie: 1) jezdnia ~ 1535 m2; 2) pobocza ~ 250 m2; 3) zjazdy ~ 85 m2; 4) ciek betonowy ~ 102 m. Konstrukcje poszczególnych elementów przebudowy: 1) nakładka na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm; b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm; c) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 śr. gr. 5 cm; 2) nakładka na istniejącej nawierzchni z kamienia brukowego: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm; b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm; c) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min gr. 10 cm; 3) nakładka na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm; b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm; c) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min gr. 10 cm; 4) nawierzchnia na poszerzeniach: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm; b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3 cm; c) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min gr. 20 cm; d) kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm e) podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1; 5) nawierzchnia zjazdów: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm; b) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min gr. 15 cm; c) kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm; d) podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 6) Konstrukcja pobocza a) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm; b) kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. 7) usunięcie we własnym zakresie powstałego podczas robót urobku, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej; 8) sporządzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i utrzymywaniem w okresie prowadzenia prac budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do geodezyjnego okazania granic pasa drogowego co najmniej na odcinku, na którym projektowana jest rozbiórka istniejącego ogrodzenia. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, a także przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny oferty, a nie ściśle obowiązujący. Projekt budowlany oraz treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do przedmiaru robot. 5. Podstawa realizacji zamówienia Zamówienie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, w stosunku do których nie zachodzi obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a także: 1) „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”; 2) postanowień zawartych w umowie o wykonawstwo; 3) dokumentacji technicznej – projektach budowlanych wraz z aneksem; 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Rozwiązania równoważne Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego, a także stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, to wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów lub urządzeń, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach i stronach internetowych producentów. Posłużenie się przez Zamawiającego przykładowymi nazwami producentów ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i prezentuje wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć stosowne dokumenty. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od opisanych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 7. Postanowienia dodatkowe Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 0z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wszelkie czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową – kierownika budowy, kierowników robot i inspektorów nadzoru, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w akapicie pierwszym niniejszego punktu. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk oraz rodzaju umowy i wymiaru etatu. Oświadczenie to winno być podpisane przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego punktu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości w niej określonej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób jak powyżej, będzie traktowane jako niespełnienie wymogu, o którym mowa powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 78 9588 0004 0000 1296 2000 0020, z adnotacją : „Wadium – PZD.272.2.5.2020 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085D w m. Kaczowice”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy załączyć w formie oryginału do oferty. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwota gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że: „ Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w SIWZ. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp 11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa rozdz. IV ust. 3 pkt 12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.11 i art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie – na załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych składających się na wartość oferty lub kosztorys uproszczony. 3. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach