Przetargi.pl
Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na potrzeby realizacji Programu profilaktyki zakażeń HPV

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3631529, 3631223 , fax. 071 3631529, 3631223
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Podróżnicza
  53-208 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3631529, 3631223, fax. 071 3631529, 3631223
  REGON: 31333100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.wroc.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na potrzeby realizacji Programu profilaktyki zakażeń HPV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na potrzeby realizacji Programu profilaktyki zakażeń HPV dla ogólnej liczby dzieci 4308.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony zał. nr 1A do IDW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach