Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych -ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10 -12

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-220 Ziębice, ul. Kościelna 10-12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 191 393 , fax. 748 190 984
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Kościelna 10-12
  57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 191 393, fax. 748 190 984
  REGON: 31661900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych -ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10 -12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych -ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10 -12 z podziałem na części : Część 2 - Dostawa pieczywa Część 3 - Dostawa warzyw i owoców Część 4 - Dostawa ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw Część 5 - Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany jest dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt. 2 i 6 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty o których mowa w pkt 4 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 2, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 13-22, 24 ust.5 7. Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 4.2 i /lub 4.3 i/lub 4.4 i/lub 4.5 do SIWZ. 8. Formularze cenowe – załączniki nr 5.2 i/lub 5.3 i/lub 5.4 i/lub 5.5 do SIWZ. 9. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 10.1. dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający; 12. formularz oferty oraz załączniki, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. 13. projekt umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ - powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach