Przetargi.pl
„Remonty dróg gminnych w Gminie Kowala”

Gmina Kowala ogłasza przetarg

 • Adres: 26-624 Kowala, Kowala
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 101 760 , fax. 486 101 760
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowala
  Kowala
  26-624 Kowala, woj. mazowieckie
  tel. 486 101 760, fax. 486 101 760
  REGON: 67022381800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remonty dróg gminnych w Gminie Kowala”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gminnych w gminie Kowala zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 3.2.1. ,,Remont drogi gminnej w m. Kowala-Kolonia’’ droga gminna 350602W dz. nr ew. 1069, 2181/1, 2183/3, 2183/5, 2184/5, 2184/7, 2703/7, 2187/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1, 2192/1 km 0+225,00 do km 0+650,00. 3.2.2. ,,Remont drogi gminnej w m. Zabierzów’’ dz. nr ew. 41 i dz. nr 12 Kosów Większy km 0+005,00 do km 0+425,00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - ,,Remont drogi gminnej w m. Kowala-Kolonia’’ – 3 000,00 zł Część 2 - ,,Remont drogi gminnej w m. Zabierzów’’– 4 000,00 zł 2. Wadium winno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej z form wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Oddział w Radomiu Nr 46 9147 0009 0020 4785 2000 0003 z adnotacją: „Wadium – nr. ZPK.271.3.2020 (nazwa zadania na które Wykonawca składa ofertę)” (wpisuje Wykonawca) Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto Zamawiającego. 5. W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia Wykonawca może wpłacić dwa wadia przy pomocy jednego przelewu bankowego z adnotacją ,,Wadium – nr ZPK.271.3.2020 Remonty dróg gminnych w Gminie Kowala” 6. Wadium wniesione w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 9. Oferta Wykonawcy, który nie dokona zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3. – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy, o których mowa w pkt. 8.3 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w języku polskim. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zawartość oferty: 1. Wypełniony druk oferty (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji). 2. W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia Wykonawca może złożyć dwie oferty w jednej kopercie. 3. Kosztorys ofertowy. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Oświadczenia wymienione w pkt 8.1.1, 8.1.2 niniejszej specyfikacji. 6. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 7. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom). 8. Osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą wraz z ofertą składają Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach