Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, Przemysłowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 171 561 , fax. 297 171 561
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
  Przemysłowa 5
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 297 171 561, fax. 297 171 561
  REGON: 55032671500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna - spółka prawa handlowego ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Miasta Maków Mazowiecki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków. Budynek położony jest w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 121 (działka o nr ew. 2024/1). Niniejsze zamówienie obejmuje: wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ścian przyziemia (gr. 15 cm); wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku (gr. 12 cm); wymianę stolarki okiennej (drewnianej) na okna PVC trzyszybowe; wymianę drzwi zewnętrznych budynku na drzwi z aluminium ciepłego; ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej (gr. 20 cm) wraz z montażem kominków wentylacyjnych, remontem kominów wentylacyjnych ponad dachem oraz wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalna; wykonanie instalacji odgromowej; wykonanie odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej) oraz wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie elewacji zewnętrznej budynku; wykonanie opaski budynku z betonowej kostki brukowej na podbudowie cementowo piaskowej (ograniczonej obrzeżami betonowymi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch zadań obejmujących prace budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków o wartości zamówienia nie mniejszej jak 100.000,00 złotych netto każda.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach