Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacji miasta Warszawy – etap I i etap II

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 53060800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacji miasta Warszawy – etap I i etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacji miasta Warszawy – etap I i etap II Etap I: budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze – Jawczyce – zlewnia południowa w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy * Z wyłączeniem wykonanego już odcinka Ø 90- 63,0mb i Ø 125-448,5mb w ul. Przyparkowej do ul. Sadowej tj. od studni S.K.12 do S.K.9 oraz studnie betonowe Ø1200 bez wyposażenia: SK9, SK10, SK11, SK12 wraz węzłem w.S-P1, w.S-P3. Etap II: budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze – Macierzysz – zlewnia północna w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy Wspólny słownik zamówień ( CPV ): 45.23.24.10-9 2.Zakres robót (etap I) obejmuje m.in. w szczególności: · wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z węzłami połączeniowymi i zabudową studni rewizyjnych zlokalizowanej w pasie dróg gminnych: Przyparkowa w Jawczycach i Broniszach, ul. Królowej Marysieńki i Krańcowej w Morach oraz drogi krajowej – ul. Poznańska w Morach wraz z przejściem pod wiaduktem drogi ekspresowej S8 w Jawczycach, · wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z węzłami połączeniowymi ul. Cisowa w Broniszach – połączenie istniejących rurociągów ciśnieniowych, · wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Połczyńskiej w m.st. Warszawa -Dzielnica Bemowo wraz z zabudową komory przepływomierzy i komorą rozprężną przed włączeniem do istniejącego kanału grawitacyjnego, · przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie dróg gminnych: ul. Przyparkowa, Cisowa i Kwiatowa w Broniszach, · wykonanie węzłów połączeniowych z armatury żeliwnej projektowanych rurociągów z rurociągami istniejącymi, zabudowy zestawów napowietrzająco-odpowietrzających, zabudowy zestawu do płukania kanałów ciśnieniowych, · wykonanie przejść bezwykopowych pod jezdniami, · wykonanie modernizacji istniejących sieciowych pompowni ścieków wraz z montażem dobranych pomp, · wykonanie zasilania energetycznego komory przepływomierzy, · aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka dla komory przepływomierzy. 3.Zakres robót (etap II) obejmuje m.in. w szczególności: - wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z węzłami połączeniowymi i zabudową studni rewizyjnych zlokalizowanej w pasie dróg dojazdowych, drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu oraz drogi krajowej w Morach wraz z przejściem poprzecznym przez drogę ekspresową S8 w Macierzyszu, - wykonanie węzłów połączeniowych z armatury żeliwnej projektowanych rurociągów z rurociągami istniejącymi, zabudowy zestawów napowietrzająco-odpowietrzających, zabudowy zestawu do płukania kanałów ciśnieniowych, - wykonanie przejść bezwykopowych pod jezdniami, - wykonanie modernizacji istniejącej sieci pompowni ścieków wraz z montażem dobranych pomp, - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z demontażem istniejącego odcinka wodociągu. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, - projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, - uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu, - odtworzenie nawierzchni po robotach. - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mających wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia 5. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ, na który składa się: - projekt budowlany – etap I - projekt budowlany – etap II - przedmiar robót – etap I - przedmiar robót – etap II - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – etap I - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – etap II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) 2 Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351 z adnotacją: ”Wadium RZP.271.10.2020” 4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5 Postanowienia pkt. 8 SIWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące. 6.W przypadku wniesienia wadium przelewem – dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy: - oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty, Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty. c) Dowód wpłacenia wadium (30.000,00 zł) W przypadku wniesienia wadium przelewem – dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy do oferty. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy: - oryginał gwarancji lub poręczenia wykonawca załączy do oferty, Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty. d) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( *jeżeli dotyczy ) Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach