Przetargi.pl
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Mrzygłodzie

Gmina Sanok ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656551 , fax. 013 4656553
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sanok
  ul. Kościuszki 23 23
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656551, fax. 013 4656553
  REGON: 37044074900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Wiejskiego Domu Kultury w Mrzygłodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Mrzygłodzie, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym). Zakres prac obejmuje: - termomodernizację obiektu (montaż rusztowań, demontaż istniejących desek szalunkowych, docieplenie ścian wełną elewacyjną gr 10 cm-226,37 m2, szalowanie deską elewacyjną, impregnacja hydrofobowa tynków mineralnych-49,47 m2 oraz kamienia naturalnego-55,87 m2), - przystosowanie pomieszczenia WDK na łazienkę (rozebranie posadzek, demontaż podsufitki, , roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne), izolacje poziome podposadzkowe, przeciwdźwiękowe, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, gruntowanie powierzchni, układanie płytek, montaż wyposażenia łazienki), - remont toalety (demontaż, montaż urządzeń sanitarnych), - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - renowacje elementów betonowych i zadaszeń zewnętrznych (roboty rozbiórkowe, deskowanie, wykonanie ścian betonowych, ułożenie palisady, nawierzchni z kostki brukowej, montaż balustrad schodowych, balkonowych). Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej, kosztorysie ofertowym zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji-kosztorysie. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach