Przetargi.pl
REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W HUCIE LUBYCKIEJ- GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA

Gminny Ośrodek Kultury w Lubyczy Królewskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-680 Lubycza Królewska, ul. J. III Sobieskiego 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6617 087 , fax. 0-84 6617 412, 6617 087
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubyczy Królewskiej
  ul. J. III Sobieskiego 16 16
  22-680 Lubycza Królewska, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6617 087, fax. 0-84 6617 412, 6617 087
  REGON: 95043019100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubycza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W HUCIE LUBYCKIEJ- GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W HUCIE LUBYCKIEJ- GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA -roboty posadzkowe -roboty tynkarskie i malarskie -kominy -ogrodzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ? Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), z późn. zmianami,.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ? Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany druk stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2)Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony w formie papierowej - zawierający wszystkie oferowane upusty w czynnikach cenotwórczych (tj. w R, M, S, Kp, Z,) na podstawie załączonych przedmiarów robót. W kosztorysie należy podać nazwy określające jednoznacznie rodzaj zastosowanych materiałów (typ, producent itp.). Upusty ustalone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Dla poszczególnych pozycji kosztorysowych należy również podać ceny jednostkowe. Koszty zakupu należy uwzględnić w cenie materiału. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , 3)aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 4)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , 5)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, 6)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, 7)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie minimum jedenej ( 1 ) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty remontowo-budowlane - na kwotę min. 50 tyś zł netto . 8)dokumenty potwierdzające, że podane przez Wykonawcę roboty budowlane zostały wykonane należycie, ( tzw. referencje min. 1 ) 9)dokumenty stwierdzające uprawnienia budowlane kierownictwa budowy w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów prawnych, 10) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN. 11)Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów itp., w przypadku gdy dokumenty są podpisywane przez osoby nie upoważnione do reprezentacji firmy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem właściwym dla wykonawcy. 12)Dokumenty o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentacji firmy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów, lub złożenie dokumentów o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania. 13)W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów: wykaz zrealizowanych robót. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zaświadczenia z US, ZUS-u, informacje z Krajowego Rejestru Karnego przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. 14)Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 15)Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału. 16)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 17)Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 18)Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 19)Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w walucie PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubycza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach