Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6386011 , fax. 084 6386011
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
  ul. Królowej Jadwigi 8 8
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6386011, fax. 084 6386011
  REGON: 00033039300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowej maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich. 1. Maszyna bazowa - fabrycznie nowa z silnikiem Diesel o mocy nie mniejszej niż 25KM, - biegi przód- tył, - napęd na cztery koła, - blokada mechanizmu różnicowego na obie osie - WOM 540 obr/min, zsynchronizowany z przekładnią, - przedni TUZ z WOM i wyjściami hydraulicznymi, - podnośnik hydrauliczny z układem zawieszenia, udźwig min. 450 kg, - belka zaczepowa dolna z tyłu - wspomaganie układu kierowniczego, - siedzisko dla operatora wraz z kabiną. - ogumienie na trawę o nacisku jednostkowym spełniająca wymogi techniczne dla posiadanych nawierzchni boisk. - homologacja - umożliwiająca zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych. 2. Osprzęt wymienny pracujący z maszyną bazową: a) zamiatarka z zestawem szczotek obrotowych do czyszczenia, z napędem poprzez WOM ciągnika wzruszania granulatu, wypełniania nawierzchni i utrzymywania włókien w pozycji pionowej o szerokości roboczej minimum 125cm b) zestaw roboczy do spulchniania o szerokości roboczej min. 120 cm, oraz system szczotek do równego wcierania i wczesywania piasku kwarcowego i granulatu gumowego w sztuczną trawę o szerokości minimalnej 180 cm (w kolejności od ciągnika tj. co najmniej 2 rzędy zgrzebła i następne układ szczotek ustawionych pod odpowiednim kontem do wyrównania nawierzchni). Wymienione urządzenia mają spełniać następujące funkcje: czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy szczotkowanie i czyszczenie włókien sztucznej trawy spulchnianie zbitego granulatu gumowego i piasku kwarcowego wypełniającego trawę prostowanie źdźbła trawy syntetycznej intensywne szczotkowanie i czyszczenie źdźbła trawy szczotkowanie i poziomowanie nawierzchni rozczesywanie włókien trawy Wymagania dodatkowe: - gwarancja min. 12 miesięcy - przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonej maszyny wraz z osprzętem,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 340000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp. 2.Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: a) Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnym do wykonania warunków określonych w siwz, b) Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie - dostawy podobne do przedmiotu zamówienia. Przez podobne rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajom i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. d) Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS). e) Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1. Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art 22 ust. 1 pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie o akceptacji wymaganych warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (załącznik nr 4 do SIWZ) 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów. 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie - dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością (referencje bezpośredniego inwestora). Przez podobne rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajom i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 10. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 11. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie -dotyczy spółki cywilnej. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników składających oferty wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika (w oryginale). W przypadku oferty Konsorcjum każdy z członków konsorcjum powinien złożyć dokumenty wymienione w pkt. 4,6 i 7 niniejszego działu. Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 (według załącznika nr 2 do SIWZ) członkowie konsorcjum składają razem lub oddzielnie. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4,6 i 7 niniejszego działu, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osir.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach