Przetargi.pl
Remont ulicy Ogrodowej w Morągu

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14100 Ostróda, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 6462414, , fax. 896 421 762
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Grunwaldzka
  14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 6462414, , fax. 896 421 762
  REGON: 51075119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Ogrodowej w Morągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Remont ulicy Ogrodowej w Morągu obejmuje: 1)Krawężniki i zatoka parkingowa: a)Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odkład do ponownego wbudowania; b)Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odl. do 8 km; c)Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na bazę OD2 w Morągu; d)Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki z wywiezieniem na bazę OD2 w Morągu; e)Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem; f)Ustawienie krawężników kamiennych wystających z odzysku o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem; g)Ustawienie krawężników wtopionych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem; h)Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV; i)Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; j)Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; k)Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin kostka czerwona. 2)Nawierzchnia i roboty towarzyszące: a)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym; b)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych; c)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; d)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych e)Uzupełnienie lokalnych zaniżeń w nawierzchni masą bitumiczną f)Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu g)Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem h)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 3 cm i)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm j)Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm k)Oznakowanie poziome miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (niebieskie) x 2; l)Geodezja powykonawcza 2.Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 3.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tj. stosowne oświadczenia bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, wykonującymi czynności określone w ust. 2. 3.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy przekazaniu terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz oraz kosztorys ofertowy (zał. nr 1 i 1a do siwz) . 2)w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3)w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach