Przetargi.pl
1. PRZEBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ; 2. ZAGOSPODAROWANIE POINWESTYCYJNE TERENU; W KONOPKACH NOWYCH GMINA MIŁKI

Gmina Miłki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-513 Miłki, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 42-11-060,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłki
  ul. Mazurska 2
  11-513 Miłki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 42-11-060,
  REGON: 790671260
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.milki.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. PRZEBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ; 2. ZAGOSPODAROWANIE POINWESTYCYJNE TERENU; W KONOPKACH NOWYCH GMINA MIŁKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) przebudowa sieci wodociągowej. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie:  wykopy i montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC  110 mm długość - 338 mb, rurociągów ciśnieniowych  90 mm - długość 53 mb,  układanie rur ochronnych,  zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową  100 mm - 2 kpl,  zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm - 5 kpl,  trójniki kołnierzowe Combi (lub równoważne) PN 6 i 16 atm. 150 mm - 1 kpl.  trójniki kołnierzowe Combi (lub równoważne) PN 6 i 16 atm. 110 mm - 6 kpl.  hydranty pożarowe nadziemne 80 mm - 3 kpl. 2) przebudowa sieci kanalizacyjnej. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie:  kanały r rur PVC łączonych na wcisk 200 mm i sztywności 8 kN/m2 - 382 mb,  przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 mm - 58 mb,  studzienki kanalizacyjne systemowe  315 - 425 mm zamknięte rurą teleskopową - 18 szt,  studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200 mm - 3 szt. 3) zagospodarowanie poinwestycyjne terenu  rozbiórka i transport starych chodników - 385 m2,  rozbiórka i transport obrzeży chodnikowych - 288 mb,  rozbiórka i transport nawierzchni z płyt drogowych - 2 190 m2,  rozbiórka i transport krawężników drogowych - 892 mb,  wykonanie koryta pod chodniki, profilowanie i zagęszczanie gruntu - 500 m2,  wykonanie ławy pod krawężniki chodnikowe - 6,360 m3,  obrzeża betonowe - 424 mb,  nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm - 500 m2,  wykonanie jezdni i parkingów - 2 843 m2,  wykonanie ław i osadzenie krawężników drogowych - 854 mb,  nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm - 2 843 m2, Zakres prac projektowych znajduje się na działkach nr 5/28, 7, 8/6, 8/9 i 8/10, 8/80 i 8/82.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 złotych (piętnaście tysięcy złotych) w sposób określony w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 2. Wadium wniesione w pieniądzu należy udokumentować dowodem wpłaty dołączonym do oferty. 3. Nr konta do wniesienia wadium: 34 9364 0000 2005 0001 0118 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Miłki
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach