Przetargi.pl
Budowa zagrody dla leśniczego w miejscowości Ruda na dz. 316/4"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drygały ogłasza przetarg

 • Adres: 12230 Drygały, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4240560, 4240573, , fax. 874 240 570
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drygały
  ul. Grunwaldzka 22
  12230 Drygały, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4240560, 4240573, , fax. 874 240 570
  REGON: 79000113000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: strona internetowa zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zagrody dla leśniczego w miejscowości Ruda na dz. 316/4"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Drygały – miejscowość Ruda , dz. 316/4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zagrody dla leśniczego w miejscowości Ruda na dz. 316/4” w tym w szczególności: wykonanie robót budowlanych w jego zakresie, świadczenie w okresie gwarancyjnym usługi serwisowej zainstalowanych urządzeń. Wykonawca na dz. nr 316/4 w miejscowości Ruda wybuduje budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, ogrodzenie, przyłącza wodno-kanalizacyjne ze zbiornikiem szczelnym na ścieki, przyłącza energii elektrycznej, zjazd z drogi powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: a) budynek mieszkalny jednorodzinny (leśniczówka) o nw. parametrach technicznych: Pz= 215,50 m2, Pu=109,82 m2, (w tym część administracyjna 18,05 m2), V=740,12 m3, w technologii tradycyjnej, b) budynek garażowo-gospodarczy o nw. parametrach technicznych: Pz= 74,90 m2, Pu=53,12 m2, V=309,00 m3, w technologii tradycyjnej, c) szczelny zbiornik na ścieki z betonowych elementów prefabrykownych, d) ogrodzenie części działki 316/4 o powierzchni 2700,00 m2, f) zjazd z drogi powiatowej nr 1672N. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i projektami wykonawczymi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. ) normami, warunkami technicznymi i wiedzą budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) przepisami ppoż., a także z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokość 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BGŻ w Ełku nr rachunku: 8220 3000 4511 1000 0000 7584 30 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa zagrody dla leśniczego w miejscowości Ruda na dz. 316/4”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. 3. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów należy załączyć: - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach