Przetargi.pl
Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83, , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, , fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać prace polegające na budowie ściany pamięci, kolumny i ławek betonowych, utwardzeniu nawierzchni terenu kostką granitową oraz umocnieniem skarpy. Na działce nr 37 w miejscu inwestycji znajduje się cmentarz oraz mogiły żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Pomiędzy mogiłami a skarpą stoi krzyż stalowy na fundamencie żelbetowym. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Oznacza to, że roboty prowadzone musza być prowadzone pod nadzorem archeologa posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Pozwolenie na prowadzenie tych prac inwestor uzyska po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie prac z uwagi na konieczność określenia konkretnej daty wykonywania robót ziemnych, przy których wymagany jest nadzór archeologa. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi inwestor tj. Gmina Wydminy. Pomnik, będący przedmiotem zamówienia, wykonany zostanie jako ściana pamiątkowa za istniejącymi mogiłami żołnierzy. Przed ścianą ustawionych zostanie 11 krzyży. Dodatkowo wykonane zostaną dwa słupy kolumnowe o wysokości 3,0 m, ławki betonowe 9 szt., utwardzenie nawierzchni z kostki granitowej oraz umocnienie skarpy, tj. obłożenie jej kamieniem polnym wraz z wykonaniem fundamentu pod to umocnienie. Pomiędzy ścianą pamięci a skarpą wykonane zostanie odwodnienie liniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212314-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną