Przetargi.pl
Remont ulic m.st. Warszawy z podziałem na części.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulic m.st. Warszawy z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ulic m.st. Warszawy z podziałem na części. Część 1: ul. Przyczółkowa na odc. Marcepanowa – Drewny ul. Drewny na odc. Przyczółkowa – granica miasta Część 2: ul. Estrady na odc. Kampinoska – Arkuszowa ul. Gwiaździsta na odc. Krasińskiego – Potocka z Rondem im. Jerzego Turowicza ul. Grójecka na odc. Korotyńskiego – Banacha (jezdnia wschodnia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: Część 1: 309 000,00 zł (słownie trzysta dziewięć tysięcy złotych) Część 2: 166 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach