Przetargi.pl
Dostawa środków czystości dla potrzeb Spółki SINEVIA Sp. z o.o.

SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości dla potrzeb Spółki SINEVIA Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wg. zestawienia, zawartego i zgodnego ze wzorem formularza cenowego, stanowiącego integralną część SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia, na własny koszt do magazynów Zamawiającego w podanych poniżej lokalizacjach: 1. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, 2. 62-200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 20, 3. 63-700 Krotoszyn , ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12, 4. 37-500Jarosław, ul. 3-go Maja 80d.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach