Przetargi.pl
Wykonanie prac projektowych rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim, będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w 2017r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 221 380 , fax. 227 221 380
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
  ul. Poznańska 300
  05850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 221 380, fax. 227 221 380
  REGON: 1490097400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim, będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w 2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac projektowych rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim, będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w 2017r. Przedmiot zamówienia podzielono na jedenaście następujących Części zamówienia: 1) Część I zamówienia – dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na dł. ok. 390 mb gm. Błonie. 2) Część II zamówienia – dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) na odcinku o długości około 800 mb od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4102W Gm. Błonie. 3) Część III zamówienia – dotyczy Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka ul. Strażackiej w Dębówce do granicy Powiatu na dł. około 1100 mb Gm. Błonie. 4) Część IV zamówienia – dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikońska, wykonanie nakładki bitumicznej wraz z modernizacją chodnika dł. ok. 1100 mb Gm. Kampinos. 5) Część V zamówienia – Wykonanie projektu chodnika w m. Zawady na drodze powiatowej nr 4131W dł. ok.1020mb gm. Kampinos 6) Część VI zamówienia – Wykonanie projektu przebudowy jezdni drogi powiatowej nr 4115W wraz z budową chodnika na odcinku Czarnów – Gawartowa dł. ok. 2300 gm. Leszno7). 7) Część VII zamówienia – dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku długości około 3 080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Poniatowskiego, Gm. Ożarów Mazowiecki. 8) Część VIII zamówienia – dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Mariewie dł. około 800 mb (przy drodze powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowa). 9) Część IX zamówienia – dotyczy Wykonania projektu Przebudowy drogi powiatowej 4129W (ul. Świerkowa) polegającej na wykonaniu chodnika na odcinku około 650 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I – 1000 zł,Część II – 1000 zł,Część III – 1500 zł,Część IV – 1500 zł,Część V – 1500 zł,Część VI – 3000 zł, Część VII –3000 zł, Część VIII – 700 zł, Część IX – 900 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach