Przetargi.pl
SVA Jarosław: Wykonanie pionowej i poziomej izolacji fundamentów budynków magazynowych nr 15,16,17 w Kompleksie Wojskowym K0044 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.

SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA Jarosław: Wykonanie pionowej i poziomej izolacji fundamentów budynków magazynowych nr 15,16,17 w Kompleksie Wojskowym K0044 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie pionowej i poziomej izolacji fundamentów budynków magazynowych nr 15, 16, 17 w Kompleksie Wojskowym K0044 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w ramach zadania 01514 Warszawa w zakresie wykonania: - wykopów wokół budynku wraz z zasypaniem - izolacji pionowej przeciwwilgociowej masami bitumicznymi oraz przeciwwodnej styrodurem oraz folią - izolacji przeciwwilgociowej poziomej za pomocą iniekcji krystalicznej Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, oraz przedmiary robót - załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach