Przetargi.pl
Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: - roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych wraz z wyniesieniem odpadów z budynku oraz wywiezieniem na wysypisko i utylizacją; - zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; - odbicie starych tynków; - wykonanie wieńców żelbetowych stropu; - montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; - wykonanie nowego stropu z wykonaniem izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; - wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; - impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; - wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; - montaż drzwi ognioodpornych; - wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; - wykonanie robót malarskich; - demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; - montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie; - wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej; Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1.1. SIWZ. 2. Wysokość wadium wynosi: 5 000,00 zł; 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U.2019.310);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP, każdy Wykonawca złoży Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy – Grupa kapitałowa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22a ust. 1 PZP polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, to wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, na zasadach określonych w art. 22a PZP do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób i czas trwania wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3.1. SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. 2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz oferty. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36 ust. 1 PZP). Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty nazwy (firmy) innych podmiotów (podwykonawców), na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP. 2) wypełnione Oświadczenie; 3) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) dokument świadczący o wniesieniu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach