Przetargi.pl
Remont sanitariatów: Część 1: w budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie Część 2: w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie Część 3: w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Leginów 58 w Częstochowie.

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów: Część 1: w budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie Część 2: w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie Część 3: w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Leginów 58 w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót dot. części 1 i 2 zamówienia wchodzi: - remont sufitów, podłóg, ścian, ścianek działowych; - wykonanie kabin, białego montażu; - montaż drzwi, armatury, luster; - ułożenie płytek ceramicznych; - wykonanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych; - wymiana instalacji wewnętrznych wod-kan i c.o.; - remont instalacji elektrycznej. Remont nie obejmuje wyposażenia ruchomego tj: pojemniki na odpady-kosze, pojemniki na mydło i ręczniki papierowe. Roboty budowlane dot. części 3 zamówienia obejmują remont sanitariatów, pralni, umywalni z natryskami i magazynów na I i II piętrze. W zakres ww robót wchodzi: - remont sufitów, podłóg, ścian, ścianek działowych; - obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych; - wykonanie kabin, białego montażu; - montaż drzwi, armatury,luster; - ułożenie płytek ceramicznych; - wykonanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych; - wymiana instalacji wewnętrznych wod-kan i c.o.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: Część 1: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część 2: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część 3: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Termin składania wadium: 10.03.2015 do godz. 09:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwaranacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach