Przetargi.pl
Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek do 5 cm przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2340696 , fax. 32 2340696
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2340696, fax. 32 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek do 5 cm przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją techniczną polegających na trzykrotnym koszeniu traw, chwastów i samosiewek o średnicy do 5 cm: a) na poboczach dróg powiatowych o powierzchni 647 890 m2 z uwzględnieniem wywózki skoszonej trawy z terenu m. Knurów; b) w obrębie rowów dróg powiatowych 218 165 m2 2. Realizacja prac będzie się odbywać w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykaz dróg objętych zamówieniem określa załącznik Nr 1 do umowy, a szczegółowy wykaz powierzchni koszenia w obrębie rowów dróg określa załącznik nr 2 do umowy. 4. Wykonawca musi posiadać potencjał osobowy i sprzętowy umożliwiający realizację zamówienia w okresie maksymalnie 3 tygodni od dnia wydania polecenia przez Zamawiającego o rozpoczęciu koszenia. 5. Termin realizacji poszczególnych koszeń może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac. 7. Okres trwania umowy: od 8 kwietnia 2015r . do 30 października 2015r. 8. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach