Przetargi.pl
Remont sali widowiskowej i sali prób zespołu z zapleczem w ramach projektu Kulturalni + Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury etap IV

Hajnowski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Tamary Sołoniewicz 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 32 03 , fax. 85 682 32 03 wew. 36
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hajnowski Dom Kultury
  ul. Tamary Sołoniewicz 4 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 32 03, fax. 85 682 32 03 wew. 36
  REGON: 00028456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hdk.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali widowiskowej i sali prób zespołu z zapleczem w ramach projektu Kulturalni + Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont sali widowiskowej i sali prób zespołu z zapleczem w ramach projektu Kulturalni + Modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury etap IV. Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w budynku Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ul. Tamary Sołoniewicz 4. Planowany zakres prac obejmuje: a) tynkowanie , szpachlowanie, malowanie b) wykonanie okładzin słupów c) wykonanie okładzin ścian d) wykonanie obudowy sufitów e) wykonanie posadzek f) wykonanie stolarki drzwiowej g) wykonanie instalacji elektrycznej ł) wykonanie badań i pomiarów wymienionych w dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach