Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej oraz placów zabaw na terenie Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 869 60 02 , fax. 085 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  ul. Słonimska 1 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 869 60 02, fax. 085 869 62 65
  REGON: 00051500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej oraz placów zabaw na terenie Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych: część I: Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką, część II: Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w Ogródku Jordanowskim wraz z budową ogrodzenia terenu Ogródka Jordanowskiego, zgodnie z załączonymi programami funkcjonalno-użytkowymi, stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w zakresie: 1) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu a następnie na jej podstawie opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów (np. odrolnienie działki, uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie dokumentacji geotechnicznej, mapa do celów projektowych, warunki techniczne zasilania, uzgodnienia wymagane przepisami, zgłoszenie w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku itp.), a także zapewnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych; 2) wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 5 egz.), b) badaniami zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania (aktualne aprobaty techniczne, karty techniczne, certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów), d) zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji, e) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, f) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót, Część I zamówienia: stwierdzono nieważność miejscowego planu zagospodarowania terenu zatwierdzonego uchwałą NR LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006r. rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2006r. W związku z powyższym konieczne będzie, w przypadku wymiany gruntów, (co stwierdzone zostanie po przeprowadzeniu badań geotechnicznych) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Część II zamówienia nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Zamówienie obejmuje: 1) projekty zgłoszeniowe - sporządzenie opracowania określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a także pozwoleniami, uzgodnieniami opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami - niezbędnymi do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury) - po 2 egz., 2) w przypadku konieczności wymiany gruntów w cz. I zamówienia: projekty budowlane (po 4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę 3) projekty wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży i instalacji) - po 4 egz., 4) przedmiary robót - po 2 egz., 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 4 egz., 6) kosztorysy uproszczone - po 2 egz., 7) uzyskanie akceptacji projektów przez zamawiającego przed wykonaniem robót w zakresie zgodności z programami funkcjonalno - użytkowymi, 8) uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury, 9) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 10) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 11) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym i oddaniem obiektów do użytku, 12) rozłożenie ziemi roślinnej i wysianie trawy, 13) wykonanie i postawienie tablicy informacyjnej o finansowaniu przedsięwzięcia z Budżetu Obywatelskiego 2016. Tablica ma być wykonana z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach 70 x 50 cm. Na tablicy ma być przyklejona nalepka wodoodporna o wymiarach 65 x 45 cm w kolorze żółtym (litery czarne), o treści wg projektu dostarczonego przez zamawiającego. Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, 14) wykonanie i postawienie dwóch dwustronnych tablic z regulaminami korzystania z urządzeń siłowni (w części I) oraz placów zabaw (w części I i II). Tablice zamontowane na słupku stalowym o średnicy 50 mm, o powierzchni min. 50 x 70,7 cm, umieszczone na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej lub pomalowanej proszkowo. Stylistyka dostosowana do urządzeń siłowni i placu zabaw. Zapewnienie możliwości odczytania treści regulaminu bez szkieł korekcyjnych. 3. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w programach funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załącznik nr 7A i 7B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno - użytkowego i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 5. Zamawiający wymaga udzielenia, min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (cz. I i II). Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XVI SIWZ Kryteria i tryb oceny ofert. 6. W przypadku wskazania w programie funkcjonalno - użytkowym nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 9. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwagi: Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną na terenie objętym inwestycją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część I: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Część II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wraz z kopią załączyć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach