Przetargi.pl
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy

Gmina Lubrza ogłasza przetarg

 • Adres: 66-218 Lubrza, Osiedle Szkolne
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 512 004 128, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubrza
  Osiedle Szkolne 13
  66-218 Lubrza, woj. lubuskie
  tel. 512 004 128, , fax. -
  REGON: 97077046800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 8.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi. 9.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10.Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą realizować roboty związane w wykonywaniem robót remontowych. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi wyżej w okresie obowiązywania umowy przeprowadzi, w obecności kierownika budowy, wyrywkową kontrolę zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do umowy. Za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 tysięcy złotych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach