Przetargi.pl
Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-073 Opole, ul. Struga
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 536 651 , fax. 774 536 652
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
  ul. Struga 16
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 536 651, fax. 774 536 652
  REGON: 18786600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, tj. • Zadanie 1. Remont i adaptacja pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic: - roboty ogólnobudowlane, m.in. tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki, - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, gazowe. • Zadanie 2. Remont pracowni komunikacji w ZSZ Staszic: - wykonanie okablowania, - malowanie, - roboty elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie (pkt III.3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. III.3) dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3). W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia lub zdolności zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach