Przetargi.pl
”Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim” – Etap I

Szkoła Podstawowa nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., Estkowskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957226454 , fax. 957226454
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 7
  Estkowskiego 3
  66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
  tel. 957226454, fax. 957226454
  REGON: 36803954000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-7.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ”Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim” – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Estkowskiego 3 z dostosowaniem ich do wymogów Zamawiającego. 2.Łączna powierzchnia remontu pomieszczeń wynosi 1098,98 m 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1)Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)Gwarancjach bankowych; 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 75 1020 1954 0000 7502 0190 1073 , z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. ”Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Estkowskiego 3” – Etap I
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach