Przetargi.pl
Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Starzynie

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 586 732 737
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 586 732 737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Starzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Starzynie i obejmuje zakres: 1) Częściowa wymiana istniejącej instalacji elektrycznej; 2) Wykonanie robót sanitarnych – instalacje do nowo powstałych łazienek; 3) Wykonanie nowych otworów w ścianach; 4) Wykonanie nowych ścianek działowych; 5) Wykonanie robót tynkarskich i szpachlowych; 6) Roboty malarskie; 7) Wykonanie glazury i terakoty z płytek ceramicznych; 8) Montaż stolarki drzwiowej; 9) Wykonanie nowych podłóg; 10) Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 10.4.1 ppkt. 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach