Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

Gmina Miasto Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 154 300 , fax. 598 152 900
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ustka
  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 598 154 300, fax. 598 152 900
  REGON: 52387300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia w ramach zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego obszaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, realizowanego w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych OSiR” . 2. Ogólna charakterystyka obszaru przeznaczonego pod inwestycję. Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest - w północno – wschodniej części miasta, po wschodniej stronie kanału portowego, na lewym brzegu rzeki Słupi, - na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1680/12 w obrębie ewidencyjnym Ustka, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, w północno – wschodniej części tej nieruchomości teren płaski częściowo zagospodarowany – ogrodzone boisko ze sztucznej trawy, trybuny, plac z urządzeniami do street Ballu, płyta z urządzeniami do skateparku, częściowo o nawierzchni gruntowej, pokryty wydeptaną trawą, - w strefie B Uzdrowiska, - na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Grunwaldzka A” uchwalony uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXVI/248/201627 października 2016 roku, 3. Przedmiot zamówienia dotyczy etapu zagospodarowania funkcjonalno – przestrzennego obszaru OSiR w Ustce zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. 4. W zakres realizacji robót budowlanych wchodzi: budowa ogrodzenie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 5. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni wykonanej w ramach zamówienia. 7. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesiący, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących pracę fizyczną, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem: 8.1. robót ziemnych, prac przygotowawczych, obsługą geodezyjną, 8.2. budową ogrodzenia, 8.3. prac porządkowych. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 10. Informacje dodatkowe: 10.1. Wykonawca zobowiązany będzie zaplanować roboty w taki sposób, aby ich realizacja dostosowana była do występujących warunków komunikacji pieszej i samochodowej, aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa. 10.2. zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta; 10.3. zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych bezpośrednio lub pośrednio w opisie przedmiotu zamówienia; 10.4. zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi równoważnej w stosunku do opisanych przedmiocie zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę; 10.5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach oraz przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych/budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane; b) zabezpieczy obsługę geodezyjną, c) wykona wszystkie pomiary potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 10.6. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawcę osobie, do reprezentowania Zamawiającego: a) przed wszystkimi osobami i instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, b) przed organami celem dokonania stosownych zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych/budowy oraz uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu rozpoczęcia robót objętych przedmiotem zamówienia, c) przed organami i instytucjami celem realizacji robót zgodnie z warunkami Zamawiającego i uzgodnieniami oraz zawartymi w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną