Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZYNEK

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Adres: 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 877 127 , fax. 586 877 171
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9
  83-404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 586 877 127, fax. 586 877 171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowakarczma.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZYNEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego. Szerokość projektowanej jezdni jest zmienna i wynosi od 4,6 m do 5,0 m. Na odcinku od km 0+000,00 – 0+111,05 przewidziano nawierzchnię asfaltową, na odcinku od km 0+111,05 – 0+592,67 przewidziano nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: 1.1. roboty przygotowawcze i pomiarowe, 1.2. roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, niwelacja skarp, koryto pod konstrukcję jezdni), 1.3. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 1.4. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz kruszywa łamanego, 1.5. wykonanie poboczy z kruszywa, 1.6. umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10, 1.7. humusowanie i obsianie nasionami traw skarp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: 2.1. Materiały do zgłoszenia robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma; 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma; 2.3. Przedmiar robót: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubieszynek Gmina Nowa Karczma. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) następujące czynności: roboty budowlane na terenie budowy, w szczególności roboty ziemne i drogowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach