Przetargi.pl
Dostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Powiat Lęborski ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 632 810 , fax. 598 632 850
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lęborski
  ul. Czołgistów 5
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 632 810, fax. 598 632 850
  REGON: 77097964800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-lebork.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i drukarek 1. Program graficzny 3 szt. 2. Drukarka mono 6 szt. 3. Urządzenie wielofunkcyjne mono 1 szt. 4. Drukarki mono 2 szt. 5. Drukarka kolorowa wielofunkcyjna 2 szt. 6. Monitor 11 szt. 7. Komputer z systemem operacyjnym, myszki i klawiatury 8 szt. 8. Dysk twardy HDD 1TB 1 szt. 9. Karta graficzna 1 szt. 10. Zasilacze awaryjne - UPS 10 szt. 11. Oprogramowanie biurowe 12 szt. 12. Komputery przenośne z systemowym operacyjnym 4 szt. Część 2 - Dostawa kserokopiarek 1. Kserokopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kserokopiarka mono 1 szt. Część 3 – Dostawa projektora i uchwytu oraz ich instalacja 1 szt. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą. Wymagane podzespoły i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Ponadto musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości materiałów, jak również wymagań jakościowych znajduje się w załączniku nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach