Przetargi.pl
Wymiana szlabanów wjazdowych i kolczatek na terenie 49.BLot w Pruszczu Gdańskim będących w administracji 22. BLT w Malborku

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana szlabanów wjazdowych i kolczatek na terenie 49.BLot w Pruszczu Gdańskim będących w administracji 22. BLT w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany szlabanów wjazdowych i kolczatek na terenie 49. BLot w Pruszczu Gdańskim będących w administrowaniu przez 22. BLT w Malborku. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu usługi szczegółowo określonej w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie realizował zamówienia w 2 etapach: Etap I- brama wjazdowa główna. Etap II- brama wjazdowa pomocnicza Podczas remontu bramy głównej wjazdowej ruch kołowy odbywać się będzie przez bramę pomocniczą. Podczas remontu bramy pomocniczej, ruch kołowy odbywać się będzie przez bramę główną. Warunkiem rozpoczęcia robót etapu drugiego jest zakończenie robót pierwszego etapu i przywrócenie ruchu kołowego bramą główną. Materiał Inwestora: - bariera U 12a - 23 szt. - CAME 4000 - 4 szt. - semafor dwuramienny - 4 szt. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawiera dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają załączniki: a) Projekt Umowy, określający szczegółowe warunki realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ; b) Przedmiar robót - Załącznik nr 6 do SIWZ; c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ. d) Dokumentacja graficzna - Załącznik nr 7a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych, 00/100). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk nr konta: 58 1010 1140 0173 1413 9120 3000 z adnotacją: „Wymiana szlabanów wjazdowych i kolczatek na terenie 49. BLot w Pruszczu Gdańskim będących w administracji 22. BLT w Malborku- wadium - - 22.BLT.SZP.2612.78.2019”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty lub złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego bud. Nr 1 I piętro – kasa czynna w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godz. : od 11:00 – 14:00. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz w art. 25 a ust 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 16. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej gwarancji. Jednocześnie aby uniknąć wykluczenia z postępowania wskazane jest aby gwarancja zwierała informacje, których ofert dotyczy poprzez określenie sum gwarancyjnych odpowiadających kwotom wadiów lub jednej sumy gwarancyjnej równej sumie kwot wadiów.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. W związku z tym Zamawiający nie określa sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). b) Wypełniony Kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe zgodnie z Rozdziałem 12 niniejszej SIWZ sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik nr 6 do SIWZ; c) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy – zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do SIWZ ; d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie); e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie), w przypadku gdy wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniężna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach