Przetargi.pl
www.bip.zsp.smoldzino.edu.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8117321, , fax. 0-59 8117321
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
  Bohaterów Warszawy 48
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8117321, , fax. 0-59 8117321
  REGON: 77155467800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zsp.smoldzino.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  www.bip.zsp.smoldzino.edu.pl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Trasa Nr 1: Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy z miejsca zamieszkania i z powrotem ( od poniedziałku do piątku) w tym opieka nad przewożonymi uczniami; Opis trasy: Miejscowość: Łokciowe –Przybycin - Smołdziński Las-Żelazo- Siecie- Damnica przewóz 7 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy poniedziałek na godzinę 8:00, odwóz w piątek o godz. 13:20, 7 wychowanków ośrodka do miejsca zamieszkania, oraz Łokciowe- Smołdziński Las-Damnica przewóz 2 wychowanków ośrodka Damnica codziennie od poniedziałku do piątku (przywóz do ośrodka na godzinę 8.00 odwóz 13.20. 2. Trasa Nr 2: Dostawa biletów miesięcznych oraz świadczenie usługi przewozu uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie na poszczególne poniższe trasy: Witkowo – Siecie – Wierzchocino –Smołdzino. Opis trasy: obejmuje zakup 35 biletów miesięcznych na dowóz do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie uczniów klas I –VIII SP oraz uczniów oraz pięcio i sześciolatków i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Witkowo – Siecie – Wierzchocino –Smołdzino. Minimalna ilość miejsc siedzących 55 3. Trasa nr 3 obejmuje zakup 25 biletów miesięcznych na dowóz do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie uczniów klas I –VIII SP oraz uczniów oraz pięcio i sześciolatków i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Żelazo –Smołdzino. Minimalna ilość miejsc siedzących 30. 4. Trasa nr 4 obejmuje zakup 34 biletów miesięcznych na dowóz do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie uczniów klas I –VIII SP oraz uczniów klas oraz pięcio i sześciolatków i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Kluki - Łokciowe – Smołdziński Las –Smołdzino. Minimalna ilość miejsc siedzących 50. 5. Trasa nr 5 obejmuje zakup 45 bilety miesięczne na dowóz do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie uczniów klas I –VIII SP oraz uczniów klas oraz pięcio i sześciolatków i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Gąbino -Bukowa – Czysta – m Retowo ( Retowo -Skrzyżowanie i Retowo Lotki )-Wysoka - Gardna Mała –Stojcino –Człuchy- Smołdzino Minimalna ilość miejsc siedzących 50. 6. Trasa nr 6 obejmuje zakup 52 biletów miesięcznych na dowóz do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie uczniów klas I –VIII SP oraz uczniów klas oraz pięcio i sześciolatków i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Gardna Wielka – Smołdzino Minimalna ilość miejsc siedzących 55. 3.4. Wykonawca zapewnia opiekę nad przewożonymi dziećmi. Opieka winna odbywać się przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. Opieka musi być sprawowana podczas każdego kursu. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia od 11 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku dwóch autobusów AUTOSAN H6-10.035 oraz Cacciamali Iveco 65C THESI E4 wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów związanych z naprawą pojazdów zobowiązuje się płacić Wynajmującemu wynagrodzenie kwartalne, płatne z góry w wysokości 100,00 zł ( słownie sto złotych netto za każdy miesiąc) za każdy autobus. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT (załącznik nr 7 do SIWZ umowa najmu autobusu). 3.6. Przejęcie obowiązków pracodawcy względem zatrudnionego kierowcy na zasadach art. 231 Kodeksu Pracy oraz do nierowiązywania umowy o pracę z pracownikiem w czasie trwania umowy na okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. 3.7. Dowóz podzielony jest na 4 zadania, wymagane są trzy autobusy na 55 miejsc siedzących, i jeden autobus na 8 miejsc siedzących. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc. 3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób prowadzących pojazdy bezpośrednio skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia. 3.9. Uczniowie nie będą uiszczać dodatkowych opłat za przejazdy. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kursów do przewozu innych osób, za które Wykonawca będzie miał prawo pobierać ustaloną we własnym zakresie należność. Wpływy z tych biletów będą stanowiły wyłączny przychód Wykonawcy. 3.10. Przy wyznaczaniu autobusów do realizacji niniejszego zamówienia należy przyjąć założenie, że nominalna ilość miejsc w autobusie wykorzystana będzie przez uczniów maksymalnie w 85%. Pozostałe miejsca Wykonawca może wykorzystać do przewozu osób innych zgodnie z pkt. 3.4. 3.11. Wykonawca zapewni przewóz wszystkich uczniów w dni nauki szkolnej na trasach w godzinach zapewniających punktualne przybycie na zajęcia szkolne oraz ich powrót w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę po zakończeniu tych zajęć. 3.12. Wykonawca zapewnia jednego opiekuna na każdy autobus podczas wykonywania przewozów uczniów na wszystkich trasach i kursach i jego wynagrodzenie. 3.13. Wykonawca według własnego uznania będzie miał możliwość prowadzenia usług komunikacyjnych wykraczających poza zakres niniejszego zamówienia (większa ilość kursów, kursy do innych miejscowości, itd.). Te ewentualne, dodatkowe usługi komunikacyjne nie będą współfinansowane przez Zamawiającego, który nie będzie ingerował w ten zakres prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 3.14. Termin wykonania zamówienia: Okres realizacji zadań obejmuje okres od 11 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku ( przejęcie dwóch autobusów szkolnych). Rozpoczęcie świadczenia usług przewozowych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na dzień od: 01 września 2019 roku a zakończenie 30 czerwca 2020 roku Przejęcie kierowcy autobusu szkolnego od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku względem zatrudnionego kierowcy na zasadach art. 231 Kodeksu Pracy oraz do nierozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem w czasie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 6.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 6.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Wykonawca do oferty winien dołączyć licencję lub zezwolenia na świadczenie transportu drogowego; 6.1.3 Poleganie na zdolnościach innych podmiotów: 6.1.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.1.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6.2.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.1.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.1.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2.1. 6.2 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, składając wspólnie ofertę, w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.2.1 Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być: a) wspólnicy spółki cywilnej – w rozumieniu przepisów art. 860 – 875 KC, b) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane „konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. VI. SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają w taki sposób, by przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. 6.2.2 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienia, ustanawiają „Pełnomocnika” do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. W przypadku, gdy umocowanie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty załącza się w/w umowę. 6.2.3 Każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 7SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach