Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych w pawilonie A i B oraz WC rejestracji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w pawilonie A i B oraz WC rejestracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegającej remoncie pomieszczeń sanitarnych takich jak: łazienki; WC; wykonanie dwóch pomieszczeń palarni; wymiana i montaż stolarki drzwiowej w salach chorych. Zakres robót branży budowlanej do wykonania obejmuje : -roboty rozbiórkowe odtworzeniowe polegające na: skuciu kafelek ściennych i posadzkowych, odbicie tynków wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej; - roboty murowe (wykonanie dwóch palarni); - wykonanie tynków, gładzi; - wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych; - wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją poziomą; - wymiana wykładziny posadzkowej PCV w palarniach; - wymiana stolarki drzwiowej; - wykonanie witryny aluminiowej; - roboty malarskie. Zakres robót branży sanitarnej do wykonania obejmuje : - wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach remontowanych; - wymiana instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej takich jak wymiana toalet, umywalek,postumentów, baterii ściennych i umywalkowych pomieszczeniach remontowanych. Zakres robót branży elektrycznej do wykonania obejmuje : - wymiana oświetlenia, łączników i przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach remontowanych; - zamontowanie wentylacji mechanicznej w dwóch pomieszczeniach palarni; - pomiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Od Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 3 000,00 zł .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę szczególnych uprawnień; Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach