Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych budynku A Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Śląski w Katowicach Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 228 257 730
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1
  00-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 228 257 730
  REGON: 63650000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawzcy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych budynku A Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Śląski w Katowicach Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Remont pomieszczeń biurowych budynku A Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach” obejmujący roboty: rozbiórkowe, murarskie, posadzkarskie, dotyczące wymiany stolarki okiennej, malarskie, instalacyjne: elektryczne i instalacji c.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych) 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao O/Warszawa nr 16 1240 5918 1111 0000 4906 9512 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach