Przetargi.pl
„Wymiana instalacji zimnej wody w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 32783000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana instalacji zimnej wody w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji zimnej wody na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie „ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2A oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 2B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł.) Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach: 1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego w BZ WBK S.A14 O/Warszawa 97 1090 1014 0000 0001 0357 5951 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych ; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku AWF przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego budynek Administracji pokój nr 7 i 8 ul. Marymoncka 34, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 13.00 przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu składane w formie elektronicznej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 5. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom składa informację o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (informacja o podwykonawcach i podmiotach trzecich) musi być przedłożony, tylko w przypadku jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawcy i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). W przypadku składania ofert w formie elektronicznej pełnomocnictwo musi być sporządzone w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej, w formie oryginalnego aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii, opatrzonego/opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 3. Kart materiałów proponowanych do wbudowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach