Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w Ośnie Lubuskim i Smogórach oraz pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym w Smogórach gmina Ośno Lubuskie

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim ogłasza przetarg

 • Adres: 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
  ul. Rynek 1
  69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie
  tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
  REGON: 21030701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w Ośnie Lubuskim i Smogórach oraz pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym w Smogórach gmina Ośno Lubuskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w Ośnie Lubuskim i Smogórach oraz pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym w Smogórach gmina Ośno Lubuskie z podziałem na 4 części: 4.1.1.1. Część I – Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 6 przy ulicy Gronowskiej w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 273, Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 6 przy ulicy Gronowskiej w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 273. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ oraz obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W trakcie prac remontowych dachu budynku, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem czynników pogody, w szczególności szczelnie zabezpieczyć budynek przed zalaniem. W przypadku niezabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę budynku przed działaniem czynników pogody, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, zalania budynku, ponosi on względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym,Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej – oględzin miejsca przedmiotowego budynku. W celu jej przeprowadzenia Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego umówienia swojego przybycia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim oraz ustalenia godzin jej przeprowadzenia. Wizja może mieć miejsce w godz. od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: 95 757 1346. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 6 przy ulicy Gronowskiej w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 273. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.1.1.2. Część II - Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 5 przy ulicy Plac Wolności w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 454/26, Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 5 przy ulicy Plac Wolności w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 454/26. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ oraz obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. W trakcie prac remontowych dachu budynku, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem czynników pogody, w szczególności szczelnie zabezpieczyć budynek przed zalaniem. W przypadku niezabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę budynku przed działaniem czynników pogody, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, zalania budynku, ponosi on względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej – oględzin miejsca przedmiotowego budynku. W celu jej przeprowadzenia Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego umówienia swojego przybycia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim oraz ustalenia godzin jej przeprowadzenia. Wizja może mieć miejsce w godz. od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: 95 757 1346. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 5 przy ulicy Plac Wolności w Ośnie Lubuskim, nr ewidencyjny gr. 454/26. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.1.1.3. Część III – Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 183/4. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gm. Ośno lubuskie, nr ewidencyjny działki 183/4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ oraz obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. W trakcie prac remontowych dachu budynku, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem czynników pogody, w szczególności szczelnie zabezpieczyć budynek przed zalaniem. W przypadku niezabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę budynku przed działaniem czynników pogody, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, zalania budynku, ponosi on względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej – oględzin miejsca przedmiotowego budynku. W celu jej przeprowadzenia Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego umówienia swojego przybycia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim oraz ustalenia godzin jej przeprowadzenia. Wizja może mieć miejsce w godz. od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: 95 757 1346. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 183/4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.1.1.4. Część IV – Remont pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym nr 60 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 239. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym nr 60 w Smogórach gm. Ośno lubuskie, nr ewidencyjny działki 239. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ. W trakcie prac remontowych dachu budynku, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem czynników pogody, w szczególności szczelnie zabezpieczyć budynek przed zalaniem. W przypadku niezabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę budynku przed działaniem czynników pogody, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, zalania budynku, ponosi on względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej – oględzin miejsca przedmiotowego budynku. W celu jej przeprowadzenia Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego umówienia swojego przybycia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim oraz ustalenia godzin jej przeprowadzenia. Wizja może mieć miejsce w godz. od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: 95 757 1346. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: remont pokrycia dachowego i elewacji na budynku gospodarczym nr 60 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 239. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: Część I – Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium, Część II – 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych), Część III – 4 500,00 PLN (cztery tysiące pięćset złotych), Część IV – Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty na II i III część zamówienia należy wnieść wadium w wysokości 8 500 PLN (osiem tysięcy pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach