Przetargi.pl
Remont budynku magazynowego nr 3 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Krośnie Odrzańskim

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
  Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 970391038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku magazynowego nr 3 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Krośnie Odrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Remont dachu budynku magazynowego nr 3 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Krośnie OdrzańskimCzęść nr 2 - Remont pomieszczeń budynku magazynowego nr 3 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Krośnie Odrzańskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie:• dla części nr 1 - 3 000,00 zł• dla części nr 2 - 30 000,00 złnajpóźniej do upływu terminu składania ofert.2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:a) pieniądza,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 t.j.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego:NBP O/Zielona Góra,Nr rachunku 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000Tytułem: wadium Spr nr 1/TP2/WEN/2024Pozostałe informacje zamieszczono w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postepowaniu opisane zostały w SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-06-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach