Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 88-190 Barcin, ul. Polna 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 383 21 40 , fax. 052 383 21 40
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Polna 30 30
  88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 383 21 40, fax. 052 383 21 40
  REGON: 00029729900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbarcin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana południowej połaci dachowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 30 w Barcinie. - prace rozbiórkowe, - więźba dachowa, - pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, - lukarny, kominy - instalacje odgromowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsbarcin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach