Przetargi.pl
WYKONYWANIE PLANOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA W LATACH 2014 - 2015 ZGODNIE Z ZAPISAMI PLANU URZĄDZANIA LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4510233 , fax. 56 4510233
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4510233, fax. 56 4510233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE PLANOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA W LATACH 2014 - 2015 ZGODNIE Z ZAPISAMI PLANU URZĄDZANIA LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie planowych zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza w latach 2014-2015 zgodnie z zapisami planu urządzania Lasów Komunalnych miasta Grudziądza. Poszczególne zadania będą wykonywane zgodnie z zasadami gospodarki leśnej i zostaną określone w comiesięcznym zestawieniu prac zleconych do wykonania, które Zamawiający przedkłada Wykonawcy w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty zestawieniem. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru zakresu prac na dany miesiąc. Wykaz prac do wykonania przez wykonawcę w okresie trwania umowy: 1) pozyskanie drewna (ścinka wraz ze zrywką do najbliższej drogi leśnej - zręby, trzebieże wczesne i późne, czyszczenia wczesne i późne, cięcia sanitarne) w ilości 5000 m3 oraz zrębkowanie gałęzi rębakiem; 2) hodowlę lasu: a) melioracje agrotechniczne, uprzątnięcie powierzchni z odpadów, spalenie gałęzi, przygotowanie terenu lasu do orki o powierzchni 1,47 ha; b) wyprzedzające przygotowanie gleby pod zalesienia i odnowienia (orka mechaniczna), na powierzchni 6,19 ha; c) przygotowanie gleby do poprawek w talerze 40x40, na powierzchni 2,70 ha; d) zalesienia i odnowienia, halizny i płazowiny, na powierzchni 6,19 ha; e) wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach leśnych, na powierzchni 2,70 ha; f) pielęgnowanie upraw na powierzchni 20,09 ha - jednokrotne i dwukrotne wykaszanie traw i chwastów na międzyrzędach; 3) ochronę lasu: a) próbne poszukiwanie owadów w ściółce; b) wykonanie grodzenia z siatki leśnej, słupków dębowych i skobli 100 mb; c) zakup budek lęgowych dla ptaków wraz z rozwieszeniem 400 szt.; d) czyszczenie budek lęgowych 400 szt.; e) zakup karmy tłuszczowej dla ptaków w kubkach 800 szt.; f) grodzenie mrowisk półwałkami sosnowymi umocowanymi na słupkach 20 szt.; g) grodzenie pomników przyrody półwałkami sosnowymi umocowanymi na słupkach 10 szt.; h) wykonanie i ustawienie nowych ławek 20 szt., koszy na śmieci 20 szt. i zadaszeń leśnych 4 szt. wg podanego załącznika, materiał dąb; i) bieżące utrzymanie czystości na terenie całego lasu w tym usuwanie dzikich wysypisk wskazanych przez leśniczego; j) wykaszanie parków i parkingów leśnych wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy w zależności od potrzeb: ul. Lipowa o pow. 11000m2; k) wykaszanie poboczy wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy wg wskazanych ulic w zależności od potrzeb: - ul. Warszawska o pow. 28000 m2 - ul. Nauczycielska o pow. 8000 m2 - ul. Miłoleśna o pow. 86000 m2 - ul. Południowa o pow. 11200 m2 - ul. Jagiełły o pow. 26400 m2 - ul. Chełmińska o pow. 9600 m2 4) ochrona przeciwpożarowa lasu: a) mechaniczne mineralizowanie pasów przeciwpożarowych 64 km; b) porządkowanie terenu na pasach przeciwpożarowych; c) wystawianie patroli ppoż. w soboty i dni wolne od pracy w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 marca 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz od 1 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.; d) wykonywanie nowych tablic informacyjnych ppoż. wraz z ustawieniem wg podanego wzoru: 6 tablic o wymiarach 200 cm x 100 cm oraz 6 tablic o wymiarach 120 cm x 80 cm; e) podkrzesywanie gałęzi wzdłuż ważniejszych dróg leśnych celem umożliwienia przejazdu jednostkom Straży Pożarnej; f) wykonanie wraz z ustawieniem 10 szt. szlabanów; 5) zadania z zakresu łowieckiego planu hodowlanego a) budowa: - paśników dla saren 6 szt., - podsypów dla bażantów 8 szt., - lizawka dla zwierząt leśnych 10 szt. b) pozyskanie karmy objętościowej suchej - siano z łąk stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz 15 ton, c) zakup karmy treściwej: - mieszanka zbożowa 10 ton - pszenica 6 ton - owies 6 ton - ziarno kukurydzy 5 ton d) zakup karmy soczystej (rośliny okopowe): - buraki pastewne 30 ton - marchew pastewna 6 ton e) zakup soli (lizawki) 30 kostek f) rozwożenie karmy dla zwierzyny leśnej w okresie zimowym tj. od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. i od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., g) uprawa poletek łowieckich o pow. 1,25 ha wraz z obsianiem mieszanką zbożową i wysiewem nawozu. Powyższe zadania mogą ulec zmianie, ponieważ są one uzależnione od warunków losowych i pogodowych oraz kwoty budżetowej przeznaczonej na wykonywanie zadań w Lasach Komunalnych w latach 2014-2015. Podane powyżej wartości mają umożliwić wybranie wykonawcy na wykonywanie zadań w Lasach Komunalnych miasta Grudziądza. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia, które powierzy podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1) pieniądzu, 2.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3) gwarancjach bankowych, 2.4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego (liczy się data i godzina uznania przez rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pokoju 105 (ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz). 6. Zamawiający zaleca, aby kopię dokumentu wadialnego załączyć do oferty. 7. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8. Wadium winno być wystawione na Zamawiającego: gmina - miasto Grudziądz z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz. 9. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na okres krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 12.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach