Przetargi.pl
Remont pokrycia dachów oraz instalacji odgromowych zespołu Klinik Weterynaryjnych budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: 1. Remont pokrycia dachu części wyższej oraz instalacji odgromowej budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przy pl. Grunwaldzkim 45 we Wrocławiu. 2. Remont pokrycia dachu (część wyższa dachu) i instalacji odgromowej budynku B4 Katedry i Kliniki Chirurgii przy pl. Grunwaldzkim 51 oraz remont instalacji uziemiającej budynku B3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich przy pl. Grunwaldzkim 49

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21867/roboty_budowlane.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachów oraz instalacji odgromowych zespołu Klinik Weterynaryjnych budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części: 1. Remont pokrycia dachu części wyższej oraz instalacji odgromowej budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przy pl. Grunwaldzkim 45 we Wrocławiu. 2. Remont pokrycia dachu (część wyższa dachu) i instalacji odgromowej budynku B4 Katedry i Kliniki Chirurgii przy pl. Grunwaldzkim 51 oraz remont instalacji uziemiającej budynku B3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich przy pl. Grunwaldzkim 49
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Remont pokrycia dachu części wyższej oraz instalacji odgromowej budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przy pl. Grunwaldzkim 45 we Wrocławiu. Zakres budowlany: • demontaż wyłazu dachowego, drabinki, opierzeń blacharskich , kominków wentylacyjnych z ocynku i przewodów wentylacyjnych montowanych na czapkach, czapek kominowych, • podwyższenie kominów wentylacji grawitacyjnej do wysokości przewidzianej w przepisach ( 0,6 m ponad najwyższą krawędź dachu) • zerwanie uszkodzonej papy i naprawy wylewki betonowej • wykonanie nowych czapek kominowych • montaż belek drewnianych na krawędziach dachu • ocieplenie połaci dachu styro papą o grubości 10 cm ze zgrzaniem wierzchniej warstwy montaż kominków wentylacyjnych pcv 4 szt. • montaż nowego wyłazu dachowego i drabinki ( ostatni szczebel drabinki 30 cm od krawędzi wyłazu ) • pokrycie dachu papą termozgrzewalną min. Grubości 5 mm • montaż klimatyzatorów na podstawach big foot • uszczelnienie przejść przez dach przewodów wentylacyjnych , podpór klimatyzacji , wyłazu dachowego • uszczelnienie połącznia pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi ( wiatrownice , obróbki kominów ) • montaż barierki zabezpieczającej przed spadnięciem na krawędzi dachu przy wyłazie • tynkowanie kominów , poprawki tynkarskie szybu wyłazu , malowanie 2x farbą emulsyjną zewnętrzną • malowanie skorodowanych elementów metalowych farbą olejną podkładową i nawierzchniową • wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych Zakres sanitarny: • demontaż, zabezpieczenie, ponowny montaż jednostek zewnętrznych na dachu • demontaż istniejących konstrukcji pod jednostkami zewnętrznymi na dachu • wykonanie konstrukcji z elementów systemowych (podstawa typu “Big foot” lub równoważne) dla jednostek zewnętrznych - posadowienie na nowym pokryciu • uzupełnienie lub wykonanie izolacji kauczukowej instalacji freonowej (rury gazowe i cieczowe), z zabezpieczeniem oplotem oraz taśmą aluminiową odporną na UV o zwiększonej odporności mechanicznej • ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego • demontaż i ponowny montaż wentylatorów z podstawami oraz elementami obróbki blacharskiej czap kominowych • wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych Zakres elektryczny: • demontaż zwodów poziomych i pionowych, uchwytów betonowych, masztów odgromowych, • montaż zwodów poziomych i pionowych z drutu ocynkowanego fi8, uchwytów betonowych w tworzywie na podkładkach z papy, montaż masztów odgromowych, • remont instalacji uziemiającej (w obszarze części wyższej i niższej) • pomiary elektryczne instalacji odgromowej, • wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych. Część nr 2 Budynek B-3 Zakres elektryczny: • remont instalacji uziemiającej wraz z przewodami odprowadzającymi (w obszarze części wyższej i niższej) Budynek B-4 część wyższa Zakres budowlany: • demontaż wyłazu dachowego, drabinki, opierzeń blacharskich, kominków wentylacyjnych z ocynku • zerwanie uszkodzonej papy i naprawy wylewki betonowej • montaż belek drewnianych na krawędziach dachu • ocieplenie połaci dachu styro papą o grubości 10 cm ze zgrzaniem wierzchniej warstwy • montaż kominków wentylacyjnych pcv 5 szt. • montaż nowego wyłazu dachowego i drabinki (ostatni szczebel drabinki 30 cm od krawędzi wyłazu) • pokrycie dachu papą termozgrzewalną min. Grubości 5 mm • uszczelnienie przejść przez dach przewodów wentylacyjnych, wyłazu dachowego • uszczelnienie połącznia pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi (wiatrownice, obróbki kominów i wyłazu dachowego) • tynkowanie kominów, poprawki tynkarskie szybu wyłazu, malowanie 2x farbą emulsyjną zewnętrzną • malowanie skorodowanych elementów metalowych farbą olejną podkładową i nawierzchniową • wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych Zakres elektryczny: • demontaż zwodów poziomych i pionowych, uchwytów betonowych, masztów odgromowych, • montaż zwodów poziomych i pionowych z drutu ocynkowanego fi8, uchwytów betonowych w tworzywie na podkładkach z papy, montaż masztów odgromowych • remont instalacji uziemiającej (w obszarze części wyższej i niższej) • pomiary elektryczne instalacji odgromowej • wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych. Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: dla części 1: 3320 zł dla części 2: 3110 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 42, poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późniejszymi zmianami). 3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem: Wadium przetargowe R0AP0000.271.123.2019, część nr ……. 4.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu nie może być wnoszone gotówką do kasy banku lub kasy zamawiającego. Wadium wniesione w ten sposób skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b PZP. 6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –o kreślenie przedmiotu zamówienia 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7.Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej –dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz –oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie umieszczonej w kopercie zwierającej ofertę, a jego kopia w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy, c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy na formularzu oferty, Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik 3 do SIWZ; jeśli dotyczy), e) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3. f) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale - (wzór stanowi załącznik 3a do SIWZ), g) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty. h) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw, usług, robót budowlanych (jeśli dotyczy), j) Kopia dowodu wniesienia wadium 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 13. Forma dokumentów: 1) W oryginale należy złożyć: • formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ • kosztorys ofertowy, • oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1, • zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.4, • ewentualne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona). 2) Dokumenty, jakie Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie Zamawiającego, • wykaz robót wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego, • wykaz osób składany na wezwanie Zamawiającego, • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa: • oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej • zobowiązanie podmiotu trzeciego. 4) W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy składają razem: • formularz ofertowy, • Kosztorys ofertowy, • wykaz robót wraz z dowodami, • wykaz osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach