Przetargi.pl
Dostawa aparatury dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - 4 Zadania w ramach projektu: "Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy environmental monitoring

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - 4 Zadania w ramach projektu: "Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy environmental monitoring
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatury dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - 4 zadania w ramach projektu „Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy and environmental monitoring”. Projekt realizowany jest w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr POIR.04.04.00-00-434D/17-00). Dostawa jest realizowana w 4 zadaniach, dotyczących następującej aparatury: Zadanie nr 1 - Przyrząd FROG do pomiaru fazy spektralnej impulsów laserowych Zadanie nr 2 - Przyrząd SPIDER do zaawansowanej charakteryzacji impulsów laserowych Zadanie nr 3 - Autokorelator optyczny o wydłużonym zakresie skanowania Zadanie nr 4 - Programowalny filtr optycznego do kształtowania impulsów laserowych Opis przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1-4 zawierają Załączniki nr 3a-3d do SIWZ Specyfikacje techniczne (OPZ), szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia dla wszystkich zadań określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ 2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu własnym transportem oraz rozładunek - na własny koszt na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław, budynek C-4, pok. 140.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo (zgodnie z pkt 1.2 rozdz. IX SIWZ); 3) (jeżeli dotyczy) wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. IX pkt 5 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach