Przetargi.pl
Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 133 044 , fax. 717 234 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713 133 044, fax. 717 234 634
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej, gmina Oława. Budynek jest położony w miejscowości Oleśnica Mała nr 52, na działce nr 46/2 AM-1, obręb Oleśnica Mała, jednostka ewidencyjna: Oława – gmina. W budynku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Obiekt jest wolnostojący, z dwoma kondygnacjami naziemnymi i podpiwniczeniem. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o dachu naczółkowym w konstrukcji drewnianej. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy - 273,97 m², wysokość w kalenicy – 13,85 m, kubatura – 3.335,07 m³. Obiekt przeznaczony jest do modernizacji ze względu na stan techniczny pomieszczeń. Przedmiot zamówienia – z podziałem na zakresy robót wg. projektu budowlanego w pomieszczeniach nr 1.3; 1.4; 1.7;1.12; 1.13 oraz 2.12 składa się z dwóch części : Część 1 przedmiotu zamówienia a. roboty budowlane – rozbiórkę starych podłóg i położenie nowych posadzek, wykonanie ścian działowych, zbijanie starych, popękanych tynków, położenie nowych tynków na ścianach – cementowo-wapiennych i mozaikowych tynków strukturalnych, remont sufitów z zastosowaniem technologii podwieszanej , malowanie ścian wewnętrznych, wykonanie okładziny podłogowej z PCV, montaż okien, montaż poręczy ułatwiających poruszanie b. roboty hydrauliczne i kanalizacyjne - demontaż i montaż armatury białej, montaż nowej pompy w kotłowni, demontaż i montaż grzejników z osprzętem, wymiana instalacji kanalizacyjnej i c.o. na nową c. roboty elektryczne- demontaż w pomieszczeniach opraw świetlówkowych, przewodów kabelkowych, gniazd, wykonanie bruzd, przebijanie otworów w ścianach i stropach, układanie przewodów kabelkowych, montaż opraw, instalacja gniazd, zaprawianie bruzd, instalacja połączeń wyrównawczych Część 2 przedmiotu zamówienia ( modernizacja klatki schodowej ) -renowacja schodów- obcięcie i wyrównanie istniejących stopni; szlifowanie podstopnic, zrobienie i montaż nakładek stopni identycznych z oryginałem; zmywanie wielu warstw farby olejnej zmywaczami do farb i lakierów schodów; uzupełnienie drewnem odzyskanym ze stopni ubytków na w/w poręczach, ręczne szlifowanie całości, zabudowa od dołu schodów płytami -renowacja drzwi wejściowych -naprawa oryginalnego zamka, montaż i maskowanie nowoczesnego zamka, uzupełnienie ubytków w drewnie, czyszczenie mechaniczne, czyszczenie zmywaczami do farb i lakierów wielu warstw farby olejnej, lakierowanie lakierem odpornym na działanie warunków atmosferycznych -drzwi wewnętrzne do pomieszczeń 1.4 oraz 1.13 – uzupełnienie ubytków, klejenie, naprawa lub wymiana zamka, czyszczenie mechaniczne, czyszczenie zmywaczami do farb i lakierów wielu powłok farby olejnej, lakierowanie 2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo: - zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót, - przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia budowy, - opłaty za uzgodnienia, koszt zużycia energii, wody, - wszelkie odbiory techniczne, - przywrócenie pomieszczeń obiektu do stanu pierwotnego, - odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, 3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ - w zakresie przedmiarów robót.1. Wymagania dla wykonawcy/podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac (robót), które wyszczególnione zostały w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, sprzętowe i geodezyjne. 2) Szczegółowy sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB. Udowodnienie równoważności należy do wykonawcy, który zobowiązany jest do zaznaczenia tego w ofercie, szczególnie w kosztorysach ofertowych wraz z załączeniem wykazu materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmian w projekcie, Wykonawca dokona ich na własny koszt wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zastosowane materiały lub urządzenia równoważne nie mogą posiadać gorszych parametrów/wymogów niż te określone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych, to znaczy, że będzie realizował zamówienie zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości: 3 000,00 PLN (dwa tysiące złotych), dla części 1 przedmiotu zamówienia; 1 000,00 PLN ( jeden tysiąc złotych), dla części 2 przedmiotu zamówienia. Wykonawca składający ofertę na obydwie części przedmiotu zamówienia wnosi wadium w łącznej wysokości 4000,00 PLN (cztery tysiące złotych) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. nr: 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium – Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej , sprawa nr RG.271.6.2019.ZP”. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii); 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) Kosztorys ofertowy uproszczony lub kosztorys szczegółowy - sporządzony na daną część przedmiotu zamówienia w zależności na które części wykonawca składa ofertę. 5.1). Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), każdy Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.2). W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5.3). Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj.: najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 5.4). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 5.5). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.6). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5.7). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5.8). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1) składa się w oryginale. 5.9). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.10). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższych dokumentów lub oświadczeń. 5.11). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5.12). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach