Przetargi.pl
„Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach”

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, 3 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 90 00, , fax. 76 746 90 30
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
  3 Maja 51
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 90 00, , fax. 76 746 90 30
  REGON: 20652023000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppk.polkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: „Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach” jest wykonanie remontu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 13/7 i 13/9, obręb 0002 Polkowice. Zakres remontu obejmuje odtworzenie instalacji kanalizacji sanitarnej po trasie od studni S01 o rzędnych 163,13/159,71 m n.p.m. do studni S02 o rzędnych 165,21/163,50 m n.p.m. Przewidywany zakres przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego określa dokumentacja techniczna całości zamierzenia przekazana w wersji elektronicznej na etapie przetargowym w postaci nw. dokumentów: a) Projekt wykonawczy – branża sanitarna „Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na działkach nr 13/7 i 13/9 w Polkowicach”, b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót Etap I oraz Etap II. W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. Podane w ST lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie umożliwiał osiągnięcie założonych standardów technicznych [parametrów fizyko- technicznych], co najmniej takich jak wskazane w dokumentacji technicznej, a wszędzie tam gdzie w opisach występują nazwy własne materiałów można zastosować materiały inne pod warunkiem wykazania Zamawiającemu na etapie wykonawczym ich równoważności na min. 3 dni przed zamontowaniem lub użyciem. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek wykazania na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem, że zaproponowane produkty i urządzenia - jako równoważne, będą spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w udostępnionej przy przetargu dokumentacji technicznej. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Okres rękojmi i gwarancji na całość przedmiotu umowy wynosi minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, bez wad i usterek. (* - Zamawiający przyjął okres udzielonej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia jako jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ofertowa odpowiadać powinna zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie poza okolicznościami przedstawionymi w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach