Przetargi.pl
REMONT POGŁĘBIARKI „OMUŁEK”

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 428 406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 428 406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 14502300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umsl.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POGŁĘBIARKI „OMUŁEK”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozdział 2. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pogłębiarki „Omułek” dla Polskiego Rejestru Statków. 2.2. Remont jednostki „Omułek” obejmuje w szczególności: 2.2.1. prace ogólnostoczniowe i pokładowo-kadłubowe, 2.2.2. roboty maszynowe, 2.2.3. roboty elektryczne, 2.2.4. roboty konserwacyjno-malarskie. 2.3. Szczegóły procesu technologicznego remontu jednostki zawarto w Specyfikacji remontowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 2.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką oraz wiedzą techniczną, przy zastosowaniu najbardziej skutecznych środków. 2.5. W zakresie wyszczególnionym w pkt. 2.2., tj. remont jednostki „Omułek”, prace wykonywane będą pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, odbiory i inspekcje organizowane będą przez Wykonawcę remontu. 2.6. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). 2.7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 2.7.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności przeglądu i naprawy jednostki pływającej, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”; 2.7.2. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 2.8. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 50240000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50240000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 10.2. SIWZ; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach